ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

Surin Rice Research Center

   
ข้อมูลของหน่วยงาน
ประวัติ
บทบาทและภาระกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบข้าราชการ
อัตรากำลัง
พื้นที่
SITE MAP
ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้
งานวิจัยและพัฒนา
แบบรายงานสภาพการทำนา
งานปรับปรุงพันธุ์
ดินและปุ๋ย
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์
มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์
ระบบการจัดการคุณภาพ :
องค์ความรู้เรื่องข้าวองค์ความรู้เรื่องข้าว

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์บริการชาวนา
การฝึกอบรม
คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่


พื้นที่และข้อมูลการเกษตร


จังหวัดสุรินทร์ :
พื้นที่ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร ( 5,077,535 ไร่ )
คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของพื้นที่ทั้งประเทศ หรือ ร้อยละ 4.8 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร : 3,631,421 ไร่ ( ร้อยละ 71.52 ของพื้นที่จังหวัด )
มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ของการชลประทาน จำนวน 354,086 ไร่ ( ร้อยละ 9.75 )
มีพื้นที่อาศัยน้ำฝนจำนวน 3,277,335 ไร่
เนื้อที่และสภาพพื้นที่ของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

เนื้อที่ทั้งหมด 415 ไร่ แบ่งตามการใช้ดังนี้
- งานวิจัย 100 ไร่
- งานผลิตเมล็ดพันธุ์ 200 ไร่
- สิ่งก่อสร้างและอื่นๆ 115 ไร่
นอกจากนี้ยังมีเนื้อที่ในทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อีก 472ไร่

สภาพดิน
- ดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วน
- มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
- ความเป็นกรดเป็นด่าง อยู่ระหว่าง 4.5-6.0
- ปริมาณอินทรียวัตถุ ร้อยละ 0.5
- ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 7-18 ppm.P
- โพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ 20-30 ppm.K
- ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 3 meq/ ดิน 100 กรัม

ประกอบด้วยดิน 3 ชุด ดังนี้
1) ชุดร้อยเอ็ด ร้อยละ 85
2) ชุดอุบล ร้อยละ 10
3) ชุดเพ็ญ ร้อยละ 5

สภาพฝน
- ปริมาณ น้ำฝนเฉลี่ย (พ.ศ. 2536-2549) 1,410 ม.ม./ ป
ี- จำนวนวันที่ฝนตก 70-110 วัน/ปี

สภาพอากาศ
- อุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ย (พ.ศ. 2536-2549) 23.73 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย (พ.ศ. 2536-2549) 30.67องศาเซลเซียส

 

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ 489 ถนนปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ 32000

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานของกรมการข้าว

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์
หน่วยงานบังคับบัญชา
กรมการข้าว
จังหวัดสุรินทร์
พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์เพื่อการเกษตร
ประจำวัน จ.สุรินทร์
ราย 15 วัน
บริการ
ตรวจผลสลากกินแบ่ง
ตรวจผลสลากออมสิน

This site is best preview in
Download IE Now!
1024 X 768, Medium font