รายละเอียดประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง


ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะ(ฉบับที่2)

ร่างฉบับ 2

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-21 10:56:20    142     6 

ประกาศแผนการจัดจ้างตรวจแปลงข้าวอินทรีย์

แผน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 14:09:51    136     10 

ประกาศราคากลางการตรวจแปลงข้าวอินทรียฺ์

ราคากลาง

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 13:49:29    163     10 

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะการตรวจแปลงอินทรีย์

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 09:04:53    164     4