กิจกรรม / สัมมนา / ดูงาน


สัมภาษณ์ข้อมูลการทำนาและเก็บตัวอย่างดิน ภายใต้โครงการเทคโนโลยีที่เหมาะสม

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-05-27 10:58:13

อ่านต่อ...

ตกกล้าชั้นพันธุ์คัดขาวดอกมะลิ 105

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-05-26 13:56:14

อ่านต่อ...

โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q

วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-05-25 09:43:25

อ่านต่อ...

ประชุมคณะผู้ตรวจรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-05-20 09:07:49

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-05-20 08:50:18

อ่านต่อ...

ติดตามการรับซื้อขายข้าว MOU โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ฤดูการผลิต ปี 2564/65

วันที่ 27-28 เมษายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-04-28 14:16:10

อ่านต่อ...

ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์

วันที่ 26 เมษายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-04-28 08:40:35

อ่านต่อ...

เกษตรกรชนะการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ประเภทเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ปี 2563

วันที่ 21-22 เมษายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-04-27 09:45:50

อ่านต่อ...

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด

วันที่ 12 เมษายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-04-18 11:16:33

อ่านต่อ...

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านตรึม

วันที่ 8 เมษายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-04-18 10:28:34

อ่านต่อ...

สำนักเศรษฐกิจการเกษตรได้ออกติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-04-08 10:13:05

อ่านต่อ...

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันที่ 30 มีนาคม 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-03-31 10:15:43

อ่านต่อ...