ประชาสัมพันธ์


Sample project image

เป็นวิทยากรโครงการตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรรายย่อย(Market Oriented small holder Value Chain : MSVC) ปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-27 10:13:32

อ่านต่อ...
Sample project image

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-24 14:29:31

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-22 09:33:40

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วม​จัดรายการวิทยุ​ รายการเกษตรก้าวไกล ใส่ใจเกษตรกร

วันที่​ 18 มิถุนายน​ 2565​

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-22 09:24:20

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-22 09:07:14

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-15 13:36:51

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมเป็นวิทยากรกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-13 16:09:25

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-13 15:51:36

อ่านต่อ...

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะ(ฉบับที่2)

ร่างฉบับ 2

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-21 10:56:20    142     6 

ประกาศแผนการจัดจ้างตรวจแปลงข้าวอินทรีย์

แผน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 14:09:51    136     10 

ประกาศราคากลางการตรวจแปลงข้าวอินทรียฺ์

ราคากลาง

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 13:49:29    163     10 
ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะ(ฉบับที่2)

ร่างฉบับ 2

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-21 10:56:20    142     6 

ประกาศแผนการจัดจ้างตรวจแปลงข้าวอินทรีย์

แผน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 14:09:51    136     10 

การสื่อสารภายในกรมการข้าว