ประชาสัมพันธ์


Sample project image

ประชุมคณะผู้ตรวจรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-05-20 09:07:49

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-05-20 08:50:18

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามการรับซื้อขายข้าว MOU โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ฤดูการผลิต ปี 2564/65

วันที่ 27-28 เมษายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-04-28 14:16:10

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์

วันที่ 26 เมษายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-04-28 08:40:35

อ่านต่อ...
Sample project image

เกษตรกรชนะการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ประเภทเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ปี 2563

วันที่ 21-22 เมษายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-04-27 09:45:50

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด

วันที่ 12 เมษายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-04-18 11:16:33

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านตรึม

วันที่ 8 เมษายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-04-18 10:28:34

อ่านต่อ...
Sample project image

สำนักเศรษฐกิจการเกษตรได้ออกติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-04-08 10:13:05

อ่านต่อ...

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะ(ฉบับที่2)

ร่างฉบับ 2

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-21 10:56:20    128     6 

ประกาศแผนการจัดจ้างตรวจแปลงข้าวอินทรีย์

แผน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 14:09:51    125     10 

ประกาศราคากลางการตรวจแปลงข้าวอินทรียฺ์

ราคากลาง

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 13:49:29    150     10 
ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะ(ฉบับที่2)

ร่างฉบับ 2

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-21 10:56:20    128     6 

ประกาศแผนการจัดจ้างตรวจแปลงข้าวอินทรีย์

แผน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 14:09:51    125     10 

การสื่อสารภายในกรมการข้าว