กิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ


    วันที่ 18 มีนาคม 2565

     นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบหมายงาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เเสดงออกซึ่งวัฒนธรรม เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันทำการ