โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)


    วันที่ 30 มีนาคม 2565

   

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวจันทรา  เติมสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีนางภัทราวรรณ  คงสุข ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอศีขรภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ  ศพก.บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 12  ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 30  ราย และมีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้