สำนักเศรษฐกิจการเกษตรได้ออกติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565


    วันที่ 7 เมษายน 2565

   

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวจันทรา  เติมสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักเศรษฐกิจการเกษตรได้ออกติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน ต้นทุนการผลิต ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มโดยมีเกษตรกรที่ให้ข้อมูลจำนวน 7 ราย ณ หมู่ที่ 8 บ้านนาแก่น ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์