เกษตรกรชนะการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ประเภทเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ปี 2563


    วันที่ 21-22 เมษายน 2565

   

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐวศา คงงาม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นำเกษตรกรชนะการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ประเภทเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ปี 2563 นางรจนา สีวันทา เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมชูชาติกำภู กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายโอภาส ทองยงค์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเชิญโล่รางวัล