ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์


    วันที่ 26 เมษายน 2565

    นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัฐวศา คงงาม และ นางสาวจันทรา  เติมสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ติดตามนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์” ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านรุน ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ กิจกรรมที่กลุ่มได้ดำเนินการได้แก่ การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การผลิตพืชผักสมุนไพร การเลี้ยงปศุสัตว์และการประมง โดยมีนางปราณี ทวีโภคเป็นเกษตรกรต้นแบบ