ติดตามการรับซื้อขายข้าว MOU โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ฤดูการผลิต ปี 2564/65


    วันที่ 27-28 เมษายน 2565

    นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวนารีรัตน์ พยุงธรรมแก้วทา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน  พร้อมด้วยนางสาวกฤษติยา เครือแก้ว และนายเมธัส สนสี เจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการรับซื้อขายข้าว MOU โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ฤดูการผลิต ปี 2564/65 ผู้ประกอบการรับซื้อ บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด ได้เปิดจุดในการรับซื้อข้าวที่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูมสอง จำกัด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมทำสัญญา mou ในครั้งนี้จำนวน 16 กลุ่ม และเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์