จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS


    วันที่ 7-9 มิถุนายน 2565

   

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวจันทรา​ เติมสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายจักริน วิจักขณาลัญฉ์ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี 2565 กลุ่มเกษตรกรจำนวน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์​

Mr. Somlak Monkham, Director of Surin Rice Research Center, assigned Ms. Chantra Termsuk, Agriculture Officer, and Mr. Chakrin Wichakkanalan. agricultural officer with staff who help work on the project Organized a learning platform according to the farmer school process on rice seed production and rice production according to GAP standards in ICS under the large-scale agricultural system promotion project 2022, 6 groups of farmers, 30 each at the farmer group office. Sikhoraphum District Surin Province