จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS


    วันที่ 10 มิถุนายน 2565

   

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวจันทรา​ เติมสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายจักริน วิจักขณาลัญฉ์ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี 2565 กลุ่มเกษตรกรจำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรบ้านสะดีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์​ และที่ทำการกลุ่มเกษตรกรบ้านบ่อน้ำคำ หมู่ 10 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

Mr. Somlak Monkham, Director of Surin Rice Research Center, assigned Ms. Chantra Termsuk, Agriculture Officer, and Mr. Chakrin Wichakkanalan. agricultural officer with staff who help work on the project Organized a learning platform based on the farmer school process on rice seed production and rice production according to GAP standards in ICS under the large-scale agricultural system promotion project 2022, 2 groups of farmers, 30 each at the Ban Sa Farmer Group office. Dee Village No. 2, Kut Wai Subdistrict, Sikhoraphum District Surin Province and Ban Bo Kham Farmers Group Office, Village No. 10, Kut Wai Sub-district, Sikhoraphum District Surin