ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  •   2021-08-09 09:56:52    708     163


ด้วยศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ   จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่  11  กันยายน  2564  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน  และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  26  กันยายน  2564  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร 


  • bytes