บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    856  

นาย สมลักษณ์ มอญขาม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

044511394

srn_rrc@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาว ธิดารัตน์ บุญเต็ม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

044511394

srn_rrc@rice.mail.go.th

นาง แสงเพ็ญ มอญขาม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

044511394

srn_rrc@rice.mail.go.th

นาง นันท์นภัส ชมบุญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

044511394

srn_rrc@rice.mail.go.th

นาย วิชัย ทางดี

ช่างซ่อมบำรุง ช4

นาย สุธี ลาดนาเลา

ช่างซ่อมบำรุง ช3

นาย วีระ ทองผาย

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นาย สมศักดิ์ แก้วหนุนทอง

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นาย เจษฎา นาถาบุตร

ช่างเครื่องกล

นาย ศักดิ์ระพี ทองเสริม

ช่างเครื่องกล

นาง รจนา ลาดนาเลา

พนักงานประจำสำนักงาน

044511394

srn_rrc@rice.mail.go.th

นาย สมชาย ติลาจันทร์

พนักงานประจำห้องทดลอง

นาย พยุงพล ปัทมสุวรรณ

คนงานทดลองการเกษตร

นาง บุญเรือน บุญเพื่ม

คนงานทดลองการเกษตร

นาย แก้วณรงค์ บุญมาก

คนงานทดลองการเกษตร

นาย สุธรรม สติมั่น

คนงานทดลองการเกษตร

นาย พีรพงษ์ กรมภักดิ์

คนงานทดลองการเกษตร

นาย นิยม จันทร์หอมฟุ้ง

คนงานทดลองการเกษตร

นางสาว บุปผา ยิ่งรุ่งโรจน์

คนงานทดลองการเกษตร

นาย พัฒนะ ยิ่งรุ่งโรจน์

คนงานทดลองการเกษตร

นาง เจนจิรา ทองผาย

คนงานทดลองการเกษตร

นาย สมอน รุ่งเรือง

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ทวี ยงยิ่งหาญ

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ชาตรี ยืนยิ่ง

คนงานทดลองการเกษตร

นาย สุมิตร ปิทอง

คนงานทดลองการเกษตร

นาย วันชัย หมู่ดี

คนงานทดลองการเกษตร

นาย วืริยะ ศรีแย้ม

คนงานทดลองการเกษตร

นาง วัสนันท์ กรมภักดิ์

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มวิชาการ


นางสาว รัฐธิภา ธนารักษ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

044511394

srn_rrc@rice.mail.go.th

นาย อภิชาติ สายยศ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

044511394

srn_rrc@rice.mail.go.th

นาย สุพัตน์ ดุมนิล

พนักงานการเกษตร ส2

นาย อนุชิต ยวงทอง

นักวิชาการเกษตร

นาย เภสัช ลวดเงิน

พนักงานการเกษตร

นางสาว จินตนา อะสุรินทร์

นักกีฏวิทยา

044511394

srn_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว ธนัฐดา อินทร์ทัด

นักวิชาการโรคพืช

srn_rrc@rice.mail.go.th

นาย คัมภีร์ ขาวดี

คนงานทดลองการเกษตร

นาย สมหวัง ยงยิ่งหาญ

คนงานทดลองการเกษตร

นาย วิรัตน์ ถาพรผาด

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ประสงค์ เรืองจุ้ย

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ศุภชัย ดุมนิล

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นางสาว ณัฐพร นาถาบุตร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

srn_rrc@rice.mail.go.th

นาง สมใจ จุฑาจันทร์

พนักงานการเกษตร ส3

srn_rrc@rice.mail.go.th

นาง กัญญา ทุนาบาน

คนงานทดลองการเกษตร

นาง สุณี บัวสาย

คนงานทดลองการเกษตร

นาย โชน คนึงเหมาะ

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มถ่ายทอดฯ


นาง ชนานาถ ชนะอักษร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

044511394

srn_rrc@rice.mail.go.th

นาย สมโภช เภรี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

srn_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว ณัฐวศา คงงาม

เจ้าพนักงานการปฏิบัติงาน

srn_rrc@rice.mail.go.th

นาย จักริน วิจักขณาลัญฉ์

เจ้าหน้าที่การเกษตร

srn_rrc@rice.mail.go.th

นาย ไพฑูรย์ สุขพะเนา

คนงานทดลองการเกษตร

srn_rrc@rice.mail.go.th